Zastanówmy się nad Koranem

Udostępnij to:
Share

Czyż oni nie zastanawiają się nad Koranem? Przecież gdyby on pochodził od kogoś innego niż od Boga, z pewnością znaleźliby w nim liczne sprzeczności (4:82)

Zadałem sobie trud przewertować Koran i wynotować sprzeczności. Według świadectwa samego Koranu (4:82) obecność w nim sprzeczności pozwala go odrzucić jako nie-Boże dzieło. Nabrałem przekonania, że Allah jest kim innym niż biblijny Bóg JHWH, dlatego nie stosowałem tych dwóch słów zamiennie (patrz również wypowiedź siostry Hatune). Zostawiłem słowo „Bóg” w przytaczanych cytatach z Koranu jedynie tam, gdzie dotyczy ono bezsprzecznie Boga Biblii. W końcowej części umieściłem kilka fragmentów z Koranu, które, moim zdaniem, dowodzą, że Allah i JHWH to zupełnie różne osoby (patrz również tekst Dwa oblicza islamu). Najwięcej uwagi poświęciłem jednak zagadnieniom stosunku islamu do chrześcijaństwa i judaizmu oraz wynikającej z tego stosunku doktrynie wojny religijnej.

Autorytet Koranu. Koran chce, by go uważano za własnoręczne dzieło Allaha, w odróżnieniu od ksiąg Biblii, napisanych przez ludzi i zawierających błędy.

2:79 Biada więc tym, którzy piszą Księgę swoimi rękami, a potem mówią: „To pochodzi od Boga!”

33:36 Kiedy zdecydował Allah i jego posłaniec jakąś sprawę, to nie godzi się ani wierzącemu, ani wierzącej, aby mieli inny wybór w tej sprawie.

33:37 Rozkaz Allaha ma być spełniony!

39:28 To jest Koran arabski, nie posiadający żadnej zawiłości.

4:80 Ktokolwiek słucha Posłańca, ten słucha Allaha

42:51 I nie zostało dane żadnemu śmiertelnikowi, aby przemawiał do niego Bóg inaczej, jak przez objawienie albo też spoza zasłony, albo przez posłańca; i jemu objawia – za swoim zezwoleniem – to, co chce. Zaprawdę, On jest wyniosły, mądry! W ten sposób objawiliśmy tobie ducha pochodzącego od naszego rozkazu. Ty nie wiedziałeś, co to jest Księga i wiara. Lecz my uczyniliśmy ją światłem, dzięki któremu prowadzimy drogą prostą, kogo chcemy z naszych sług.

Lud Księgi – czy rzeczywiście jest traktowany inaczej niż poganie?

5:51 O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Allah nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!

62:5-6 Ci, którym dano nieść Torę – a oni jej nie ponieśli – podobni są do osła, który niesie księgi… Powiedz: „O wy, którzy wyznajecie judaizm! Jeśli twierdzicie, że jesteście bliscy Bogu, z wyłączeniem innych ludzi, to życzcie sobie śmierci, jeśli jesteście prawdomówni!” (i dalej wiersz 8) Zaprawdę, śmierć, od której uciekacie, z pewnością was spotka!

5:59-60 Powiedz: „O ludzie Księgi! …Czyż mam wam obwieścić coś gorszego niż to, co będzie waszą zapłatą u Allaha? Ci, których przeklął Allah i na których się zagniewał, z których uczynił małpy i świnie, ci, którzy czcili bałwany – znajdują się w najgorszym miejscu i są tymi, którzy najbardziej zbłądzili z równej drogi”.

5:72 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bóg – to Mesjasz, syn Marii!” …Oto, zaprawdę, kto daje Bogu współtowarzyszy, temu Allah zabronił wejścia do Ogrodu! Jego miejscem schronienia będzie ogień.

Wg Koranu chrześcijanie muszą się nawracać na islam – to jest jedyna droga zbawienia dla nich

5:82-86 …Najbliżsi …tym, którzy uwierzyli, są ci, którzy mówią: „My jesteśmy chrześcijanami!” …Oni mówią „Panie nasz! My wierzymy! …Dlaczego nie mielibyśmy wierzyć w Allaha i w prawdę, która do nas przyszła, skoro gorąco pragniemy, aby nasz Pan wprowadził nas wraz z ludem sprawiedliwych?” Allah wynagrodził ich za to, co powiedzieli, ogrodami, gdzie w dole płyną strumyki i gdzie będą przebywać na wieki. Taka jest zapłata dla czyniących dobro. A ci, którzy nie wierzą i za kłamstwo uznają nasze znaki, będą mieszkańcami ognia piekielnego.

98:6 Zaprawdę, ci, którzy nie uwierzą, spośród ludzi Księgi i bałwochwalcy, będą w ogniu Gehenny, gdzie będą przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń!

2:7-8 …Dla nich kara będzie straszna. Wśród nich są tacy, którzy mówią: „Wierzymy w Boga i dzień ostatni!” Lecz oni wcale nie są wierzącymi (czyli chrześcijanie i Żydzi, którzy wierzą w Sąd Ostateczny, ale nie wierzą w posłannictwo Mohammada).

3:85 A od tego, kto poszukuje innej religii niż islam, nie będzie ona przyjęta; i on w życiu ostatecznym będzie w liczbie tych, którzy ponieśli stratę.

4:47 O wy, którym została dana Księga! Wierzcie temu, co zesłaliśmy, potwierdzając prawdziwość tego, co już posiadacie, zanim my nie zetrzemy waszych twarzy i nie odwrócimy ich do tyłu; albo nie przeklniemy ich, jak przeklęliśmy zwolenników soboty.

Wojny z niewiernymi – jak widać, w islamie lud księgi nie różni się od innych niewiernych z punktu widzenia zbawienia. Zatem należy przyjrzeć się, co Koran mówi o wojnie religijnej.

4:95-96 Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Allaha swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi. Wywyższył Allah gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Allah obiecał rzeczy piękne. Lecz Allah wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną – zbliżając ich o wiele stopni do siebie przez przebaczenie i miłosierdzie. Allah jest przebaczający, litościwy!

4:101 Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!

9:41 Wyruszajcie – lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Allaha! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!

9:73 O proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna.

4:89 A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie!

3:169 I nie uważaj tych, którzy zostali zabici na drodze Allaha, za umarłych. Przeciwnie, oni są żyjący! (oraz 195) Tym, którzy walczyli i zostali zabici – My z pewnością odpuścimy ich złe czyny.

47:4 Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu… Lecz jeśliby zechciał Allah, to sam zemściłby się na nich, lecz on chciał doświadczyć jednych przez drugich. (i dalej wiersz 7) O wy, którzy wierzycie! Jeśli pomożecie Allahowi, to i on wam pomoże i umocni wasze stopy.

2:256 Nie ma przymusu w religii!

Rzeczywiście, nie ma przymusu w religii! Jeśli ten werset mówi prawdę, to musimy przyjąć, że poganie, chrześcijanie i żydzi sami pragną, by ich uderzano mieczem po szyi, zaciskano na nich pęta i wymuszano okup. Czy muzułmanie naprawdę nie zastanawiają się nad Koranem? (4:82) Nie powinno nas dziwić, że ci, którzy się zastanawiają, porzucają islam, jak np. Mark Gabriel, wykładowca prestiżowej muzułmańskiej uczelni Al-Azhar. Jego książka JEZUS I MAHOMET jest dostępna w języku polskim.

49:15 Wiernymi są tylko ci, którzy uwierzyli w Allaha i jego posłańca – potem nie mieli wątpliwości – i walczyli swoimi majątkami i swoimi osobami na drodze Allaha.

Zauważmy, że nie wystarczy uwierzyć w Allaha i Mahometa – trzeba jeszcze walczyć na drodze Allaha, albo z bronią w ręku, albo wspierając dżihad finansowo.

59:2 On [Allah] jest tym, który wypędził z domostw tych spośród ludu Księgi, którzy nie uwierzyli – na pierwsze zebranie. Wy nie myśleliście, że oni odejdą, a oni myśleli, że twierdze obronią ich przed Allahem. Lecz przyszedł do nich Allah ze strony, z której oni się go nie spodziewali, i rzucił w ich serca przerażenie (słowa te dotyczą wypędzenia przez wojsko Mahometa Żydów z Mediny i zrabowania ich majątku w 625 r.)

61:10-12 O wy, którzy wierzycie! Czyż mogę ukazać wam handel, który by was wybawił od kary bolesnej? Będziecie wierzyć w Allaha i jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Allaha waszym majątkiem i waszymi duszami! …Wtedy on przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki, i do mieszkań przyjemnych w ogrodach Edenu. To jest osiągnięcie ogromne!

4:74 Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.

Przymierza muzułmańskie – warto zwrócić uwagę na to, że przymierze z niewiernymi obowiązuje muzułmanów tylko w określonym czasie, a jego zerwanie nie może być wstrzymane przez fakt, iż niewierni je nadal przestrzegają. Wojna i wiarołomstwo są zatem integralnym elementem tej „religii pokoju”.

9:3-5 Allah i jego posłaniec są wolni od zobowiązań względem bałwochwalców. Jeśli się nawrócicie, to będzie lepiej dla was; a jeśli się odwrócicie, to wiedzcie, że nie sprowadzicie Allaha do niemocy. Obwieść karę bolesną tym, którzy nie wierzą! Jednak z wyjątkiem tych spośród bałwochwalców, z którymi zawarliście przymierze; oni go potem w niczym nie naruszyli ani też nie pomagali nikomu przeciwko wam. Uszanujcie więc w pełni względem nich wasze przymierze, AŻ DO ICH TERMINU. Zaprawdę, Allah kocha ludzi bogobojnych! A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Allah jest przebaczający, litościwy!

Rzeczy ostateczne – raj muzułmański jest równie ziemski, jak i piekło. Nie znalazłem w koranicznych opisach raju niczego, co sugerowałoby obecność Boga w tym miejscu. Biorąc pod uwagę, że Biblia jest od początku do końca przepełniona obecnością Boga (najpierw w Edenie Adam obcował z Bogiem, potem Bóg zamieszkał w Świątyni, potem w Jezusie zamieszkał wśród ludzi, potem w postaci Ducha świętego zstąpił na Kościół, a po ostatecznym zwycięstwie będzie światłem dla zbawionych w niebieskiej Jerozolimie), jego nieobecność w muzułmańskim raju jest bardzo wymowna. Ku mojemu zdziwieniu, Allah jest obecny z kolei w muzułmańskim piekle, gdzie osobiście będzie palił niewiernych i troszczył się o kontynuację ich męki (zob. np. 4:56).

4:56 Zaprawdę, tych, którzy nie uwierzyli w nasze znaki, będziemy palić w ogniu. I za każdym razem, kiedy się ich skóra spali, zamienimy im skóry na inne, aby zakosztowali kary. Zaprawdę, Allah jest potężny, mądry! A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. Będą oni tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Będą tam mieli małżonki bez skazy. I wprowadzimy ich do cienia cienistego.

76:4 Zaprawdę, przygotowaliśmy dla niewiernych łańcuchy, kajdany i ogień płonący.

22:19-21 Ci, którzy nie uwierzyli, będą mieli ubranie przykrojone z ognia; a głowy ich polewane będą wrzącą wodą, która roztopi ich wnętrze i skórę. Dla nich będą żelazne rózgi z hakami.

22:23 Ale tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, Allah na pewno wprowadzi do ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. Oni będą tam przystrojeni w bransolety ze złota i pereł, a szaty ich będą z jedwabiu. (podobnie 35:33)

35:7 Tych, którzy nie uwierzyli, czeka kara straszna. A tych, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, czeka przebaczenie i nagroda wielka.

35:36 A tych, którzy nie uwierzyli, czeka ogień Gehenny. I nie zostanie postanowione, aby umarli, ani też nie doznają ulgi od męki.

36:55-57 Zaprawdę, mieszkańcy Ogrodu tego Dnia będą się jedynie radować. Oni i ich żony będą odpoczywać w cieniu na ozdobnych łożach. Będą tam dla nich owoce i będą mieli wszystko, czego zażądają.

37:41-49 Dla nich [muzułmanów] będzie zaopatrzenie znane: owoce; i będą uhonorowani w Ogrodach szczęśliwości, spoczywając na łożach, zwróceni twarzami ku sobie. Będą wokół nich krążyć z pucharem napoju ze źródła czystego – rozkoszy dla pijących. Nie powoduje on zamroczenia ani nie doznają od niego znużenia. I przy nich będą dziewice skromnie patrzące, o dużych oczach, podobne do pereł ukrytych. (również 38:49-56)

44:51-54 Zaprawdę, bogobojni [muzułmanie] będą przebywać w miejscu bezpiecznym wśród ogrodów i źródeł, ubrani w atlas i brokat, zwróceni do siebie twarzami. Tak będzie! I połączymy ich w pary z hurysami [kobietami] o wielkich oczach.

52:19-20 „Jedzcie i pijcie w pokoju za to, co czyniliście, wypoczywając wyciągnięci na łożach, ustawionych rzędami!” My damy im za żony hurysy o wielkich oczach.

Także sury 55 i 56 zawierają opisy raju ze strumykami, owocami, dziewicami i łóżkami ustawionymi w rzędy…

Czy koraniczny Jezus jest „prawdziwszy” od ewangelicznego? To pytanie pojawia się, jeżeli poważnie traktujemy roszczenia Koranu, który ma jakoby zastąpić pełną błędów Biblię. Jak opisuje Jezusa Koran?

5:78 Ci spośród synów Izraela, którzy nie uwierzyli, zostali przeklęci ustami Dawida  i Jezusa, syna Marii. Tak było, ponieważ oni się zbuntowali i popełniali przestępstwa (biblijny Jezus nikogo nie przeklął, a nawet zganił uczniów, którzy chcieli przekląć Samarytan).

33:7 I oto uczyniliśmy przymierze z prorokami: z Noem, Abrahamem i Mojżeszem, z Jezusem, synem Marii, i z tobą [Mahometem].

42:13 On ustanowił dla was, jeśli chodzi o religię, to, co już polecił Noemu, i to, co objawiliśmy tobie, i to, co poleciliśmy Abrahamowi, Mojżeszowi i Jezusowi: przestrzegajcie należycie religii i nie rozdzielajcie się w niej!

2:116 Oni mówią: „Bóg wziął sobie syna!” Wcale nie!

43:59 [Jezus] jest tylko sługą, którego obdarzyliśmy dobrocią i którego uczyniliśmy przykładem dla synów Izraela.

37:151-152 Czyż oni w swoim oszczerstwie pójdą tak daleko, że będą mówili: „Bóg zrodził”? Zaprawdę, oni są kłamcami! (…) 157 Przynieście więc waszą Księgę, jeśli jesteście prawdomówni! (tu jest ewidentna sprzeczność – Mahomet, który odrzuca Nowy Testament, chce wykorzystać go, by wykazać błędy chrześcijan. Problem polega na tym, że Jan 1,18 nazywa Jezusa jednorodzonym Bogiem, a Hbr 1,5 cytuje psalm odnosząc go do Jezusa: „Ty jesteś moim Synem, Jam cię dziś zrodził”)

39:4 Jeśliby Bóg chciał wziąć sobie syna, to wybrałby z tego, co stwarza.

39:43-44 Czy oni wzięli sobie jakichś orędowników poza Bogiem? …Powiedz: „Do Boga należy orędownictwo w całości!”

Poza retoryką zawieszoną w próżni Koran zawiera kilka ciekawych stwierdzeń o Jezusie, które warto przeanalizować z historycznego punktu widzenia.

61:6 Oto powiedział Jezus, syn Marii: O synowie Izraela! Jestem wysłany od Allaha do was, aby potwierdzić prawdziwość tego, co przede mną było zesłane w Torze, i zwiastować Posłańca, który przyjdzie po mnie, a którego imię – Ahmad!” (należy zadać pytanie: dlaczego w ciągu 600 lat chrześcijaństwa przed Mahometem nie istniała ani jedna wzmianka o nadchodzącym Ahmadzie? Dlaczego – jeżeli Jezus rzeczywiście tak mówił – zamiast na Ahmada chrześcijanie czekali na powrót Jezusa?)

UWAGA: w nawiązaniu do tego wersetu Tłumacz podaje zbieżność imienia Ahmad i Muhammad (Mahomet), które oznacza ‘wysławiony’, i widzi w tym nawiązanie do Jana 14,16 – do obietnicy zesłania Pocieszyciela. Zachodzi tutaj kolejne nieporozumienie, gdyż ‘pocieszyciel’ brzmi po grecku , co jedynie w niewielkim stopni przypomina (‘wysławiony, rozsławiony’), jak chciałby Koran. Następnym problemem jest pełne brzmienie wersetu 14,16 wraz z uzupełnieniem 14,17: „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie” (BT). Z tego fragmentu Ewangelii jasno wynika, że mowa jest o Duchu, który jest pocieszycielem (to jest jego właściwość, a nie imię), którego świat nie widzi (Mahometa przecież widział), który przebywa u Apostołów (Mahomet tam nie przebywał) i który będzie w Apostołach (Mahometowi się nie udało wstąpić w żadnego człowieka). Czy to jest zwykła ignorancja, czy świadome fałszowanie?

4:157 …powiedzieli: „Zabiliśmy Jezusa, syna Marii, posłańca Boga” – podczas gdy oni ani Go nie zabili, ani Go nie ukrzyżowali, tylko im się tak zdawało (Koran zdaje się sugerować, że opowieść o śmierci Jezusa została wymyślona przez Żydów, przeciwników Jezusa, i zapoczątkowała błędne wierzenia w Jego zmartwychwstanie, podczas gdy fakty związane z wiarą, nauczaniem i męczeństwem Apostołów świadczą o tym, że podstawą ich przekonań o zmartwychwstaniu Jezusa było jego ukazywanie się po śmierci).

Czyj Posłaniec? Polemiki udowadniające boskie posłannictwo Mahometa są bardzo ciekawe, ponieważ z reguły zawierają dużo słów i mało treści. Koran ciągle powołuje się na jakieś jasne znaki i niepodważalne cuda, lecz nie udało mi się znaleźć żadnych konkretów. Wyodrębniłem trzy rodzaje opisanych znaków i cudów:

  1. Ziemia i całe stworzenie (np. 41:37-40), choć trudno znaleźć związek pomiędzy tożsamością Proroka a faktem istnienia stworzonego świata,
  2. Przekręcone teksty biblijne (np. sura 27), choć jedynym wątkiem potwierdzającym tożsamość Proroka ma tutaj być pewne podobieństwo pomiędzy nim a biblijnymi postaciami, a mianowicie, że jemu nie wierzą, i im nie wierzyli,
  3. Opowieści o tym, co się wydarzy w Dniu Sądu (np. 41,26-28).

Generalnie nadal nic nie wiemy ani o Proroku, ani o Allahu, lecz często powtarzane zdanie o istnieniu oczywistych znaków i cudów (z ogromną ilością wyrazów typu „zaprawdę” „na pewno”, „zaiste”, „to jest prawda”) stwarza wrażenie, że gdzieś one chyba były wymienione.

2:91 A kiedy im [chrześcijanom i żydom] mówią: „Wierzcie w to, co zesłał Bóg!” [tj. w Koran] – oni mówią: „My wierzymy w to, co nam zostało zesłane” [tj. w Biblię]. Lecz oni nie wierzą w to, co przyszło potem; a przecież to jest prawda.

3:184 Jeśli oni ciebie uważają za kłamcę, to przecież byli już uznani za kłamców posłańcy przed tobą.

41:37-40 Wśród Jego znaków są: noc i dzień, słońce i księżyc… Zaprawdę, ci, którzy nie uznają naszych znaków, nie ukryją się przed nami!

42:33-34 Albo będą mówić: „On to wymyślił!” Wcale nie! Oni nie wierzą! Niech więc przytoczą podobne do tego opowiadanie, jeśli mówią prawdę! (tu występuje zupełnie absurdalny argument – skoro oponenci uważają, że Mahomet sam wymyślił Koran, to mają napisać drugi taki Koran w celu obalenia pierwszego)

53:11-12 Nie skłamało mu serce w tym, co widział [Mahomet]. Czy będziecie się sprzeczać z nim w sprawie tego, co on widzi? (w tym miejscu Mahomet ma rzeczywiście niepodważalny argument – widział to, czego nikt inny nie widział)

46:8 Albo mówią: „On to wymyślił!” Powiedz: „Jeśli ja to wymyśliłem, to wy nie jesteście władni pomóc mi w czymś wobec Boga. On najlepiej wie, co wy o nim rozpowiadacie. On wystarczy jako świadek między mną a wami. On jest przebaczający, Litościwy!” Powiedz: „Ja nie jestem jakąś nowością wśród posłańców. Nie wiem też, co będzie ze mną i co będzie z wami. Ja tylko postępuję za tym, co mi zostało objawione” (wracamy do punktu wyjścia – Mahomet nie jest w stanie powiedzieć, co będzie z nim, z jego naśladowcami i przeciwnikami, ale powołuje się na jakieś nieokreślone objawienie, i na to, że Bóg wie, kto ma rację).

Allah czy Bóg? Koran jednoznacznie sugeruje, że Mahomet jest kontynuatorem objawienia Boga, znanego z Biblii jako JHWH. Jeżeli tak jest, to Bóg musiałby bardzo się zmienić w okresie od Jezusa do Mahometa.

3:54 Oni knuli podstęp i Allah knuł podstęp; a Allah jest najlepszy spośród knujących podstępy (czy o Bogu można powiedzieć, że jest podstępny?).

3:132 Słuchajcie Allaha i Posłańca! Być może, doznacie miłosierdzia! (brak pewności co do obietnicy – Bóg w Biblii obiecywał tylko pewne rzeczy)

30:6 Obietnica Allaha! Allah nie łamie swojej obietnicy, lecz większość ludzi nie wie (obietnice koraniczne są sprzeczne z biblijnymi, co oznacza, że albo Allah je jednak łamie, albo nie jest biblijnym Bogiem).

32:33, 35:5 Zaiste, obietnica Allaha jest prawdą! (czy chodzi o obietnice dostąpienia, być może, miłosierdzia?)

4:3 Żeńcie się zatem z kobietami, które są dla was przyjemne – z dwiema, trzema lub czterema (czy Bóg miałby unieważnić wprowadzoną przez siebie monogamie?)

4:34 Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Allah dał wyższość jednym nad drugimi… Napominajcie te [kobiety], których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu. Zaprawdę Allah jest wzniosły, wielki! (czy Bóg, jakim Go znamy z Biblii, może budować swoją wielkość i wzniosłość na poniżeniu kobiet?)

4:130 A jeśli małżonkowie się rozłączą, to Allah wzbogaci każde swoją obfitością. Allah jest wszechobejmujący, mądry! (czy Bóg Biblii miałby błogosławić dodatkowo rozwodzącym się małżonkom?)

33:50 O Proroku! My [Allah] uznaliśmy za dozwolone dla ciebie żony, którym dałeś wiana, i niewolnice, które ci darował Allah jako zdobycz, i córki twojego stryja, i córki twoich ciotek ze strony ojca, i córki twojego wuja ze strony matki, i córki twoich ciotek ze strony matki, które wywędrowały razem z tobą; i kobietę wierzącą, jeśli ona sama ofiaruje się prorokowi, o ile prorok zechce ją pojąć za żonę… abyś się nie czuł skrępowany. Allah jest przebaczający, litościwy! (wygląda na to, że ożenek Proroka ze wszystkimi kobietami z rodziny był priorytetem – jakże sprzeczne to jest z surowymi wymaganiami, jakie stawiał Bóg Biblii swoim prorokom!)

5:17 Nie uwierzyli ci, którzy powiedzieli: „Zaprawdę, Bogiem jest Mesjasz, syn Marii!” Powiedz: „Któż ma możność uczynić coś przeciw Allahowi, jeśli on zechce zgubić Mesjasza, syna Marii, jak również Jego Matkę i wszystkich, którzy są na ziemi?”

Ten ostatni werset trudno nawet skomentować. Zdaje się, że „kontynuator” trochę przeholował, a Allahowi się zapomniało, że w innych miejscach on nazywa Jezusa swoim posłańcem. W każdym razie, moje studium Koranu nie wykazuje żadnych podobieństw między Allahem i JHWH, poza epitetami typu Przebaczający, Litościwy, Miłosierny, Wszechwiedzący, Potężny (które zresztą w tekście nie znajdują potwierdzenia w odniesieniu do Allaha). No i jeszcze Allah przypisuje sobie stworzenie świata i udział we wszystkich znanych Mahometowi wydarzeniach biblijnych.

Czytaj również:

Do kogo modli się Allah? Zastanówmy się nad Koranem

Zachęcam również do przeczytania postów na temat sury 2 i sury 3 Koranu, a także rozważań dotyczących Hadisów i różnych orzeczeń imamów, np. o legalnym nekrofilskim seksie.